Regulaminy MiPBP

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

Regulamin Wypożyczalni dla Dorosłych

 Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ropczycach

 

§1

Prawo i warunki korzystania

 1. Z wypożyczalni mogą korzystać osoby, które ukończyły 13 rok życia.

 2. Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne.

 3. Przy zapisie zgłaszający się powinien: 

  • okazać dowód osobisty bądź aktualną legitymację z fotografią, obcokrajowcy zobowiązani są okazać paszport, kartę stałego lub czasowego pobytu,

  • zapoznać się z regulaminem i zobowiązać się podpisem do jego przestrzegania,

  • odebrać bezpłatną Kartę Czytelnika.

   Spełnienie powyższych warunków jest niezbędne, aby można było korzystać z Biblioteki.

 4. Czytelnik zobowiązany jest informować Bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania.

 5. Dane Czytelnika są chronione zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych – RODO. Mogą być wykorzystane wyłącznie do egzekwowania zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych oraz wykonywania obowiązków statystycznych.

 

 

§2

Wypożyczanie i korzystanie ze zbiorów

 

 1. W wypożyczalni jest wolny dostęp do półek. Księgozbiór można również przeglądać, korzystając ze stanowiska komputerowego przeznaczonego dla czytelników bądź z katalogu OPAC dostępnego na stronie internetowej biblioteki.

 2. Czytelnik może wypożyczyć 5 książek lub materiałów bibliotecznych. Bibliotekarz indywidualnie może zwiększyć limit konta czytelnika. Użytkownik Wypożyczalni dla dorosłych może wypożyczyć materiały  biblioteczne na okres 35 dni.

 3. Można osobiście lub telefonicznie przedłużyć termin zwrotu książek, jeśli nie ma na nie zapotrzebowania ze strony innych czytelników. W przypadku prolongaty telefonicznej lub poprzez e-mail należy podać: nazwisko i imię, numer karty oraz tytuły wypożyczonych książek. Samodzielna prolongata materiałów bibliotecznych poprzez Internet możliwa jest tylko wtedy, gdy na materiały te nie oczekują inni czytelnicy, nie są one przetrzymane,  a użytkownik nie posiada innych blokad systemowych na koncie.

 4. Wypożyczalnia może zażądać zwrotu książek przed ustalonym terminem, jeśli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje. Możliwa jest rezerwacja i zamawianie wybranych materiałów w wypożyczalni bądź samodzielnie przez Internet.

 5. Materiały biblioteczne zarezerwowane oczekują na odbiór przez 5 dni, w przypadku lektur 3 dni.

 6. W wypożyczalni funkcjonuje komputerowa rejestracja wypożyczeń i zwrotów zbiorów. Wypożyczenia i zwroty odbywają się na podstawie Karty Czytelnika.

 7. Właściciel Karty jest odpowiedzialny za wszystkie pozycje na nią wypożyczone i nie powinien odstępować swojej Karty innym osobom (z wyjątkiem czytelników, którzy z przyczyn losowych upoważnili do odbioru materiałów bibliotecznych inną osobę).

 8. O zagubieniu lub kradzieży Karty należy niezwłocznie powiadomić Bibliotekę. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za posługiwanie się Kartą przez osoby trzecie do czasu zgłoszenia zastrzeżenia Karty przez właściciela.

 9. Karta Czytelnika ważna jest bezterminowo.

 10. Druga i kolejna karta wydawana w przypadku jej zniszczenia, zagubienia lub kradzieży jest odpłatna. Wysokość opłat jest regulowana zarządzeniem dyrektora.

 11. Czytelnik posiadający zniszczoną Kartę powinien ją wymienić.

 12. Konto czytelnicze ważne jest w ciągu danego roku kalendarzowego. Bibliotekarz ma prawo przedłużyć ważność konta na kolejny rok kalendarzowy.

 13. Czytelnik, podpisując zobowiązanie o przestrzeganiu Regulaminu, przyjmuje równocześnie do wiadomości konsekwencje odszkodowawcze.

 

§3

Porady i informacje

 

 1. Na prośbę Czytelnika bibliotekarz udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, korzystaniu z katalogów, wydawnictw informacyjnych, itp.

 2. Biblioteka może wykonywać odpłatne odbitki kserograficzne i wydruki komputerowe. Wysokość opłat reguluje cennik wywieszony do wiadomości czytelników.

 3. W ramach usługi Książka na telefon bibliotekarz dostarcza nieodpłatnie książki do domu Czytelnikom z dysfunkcjami ruchu i osobom starszym.

 

§4

Obowiązki Czytelnika

 

 1. Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania książek będących  własnością społeczną, powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem, zaś zauważone uszkodzenia zgłosić bibliotekarzowi.

 2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia odpowiada Czytelnik.

 3. Czytelnik zobowiązany jest odkupić zamiast zagubionej lub zniszczonej – inną książkę nie mniejszej wartości, przydatną dla biblioteki; po uzgodnieniu z bibliotekarzem.

 

§5

 

 1. Czytelnik jest zobowiązany do zwrotu w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych. W przypadku niezwrócenia w terminie materiałów bibliotecznych następuje blokada konta czytelniczego.

 2. Czytelnik systematycznie lub zbyt długo przetrzymujący materiały biblioteczne może mieć zmniejszony regulaminowy limit wypożyczeń.

 3. Jeżeli Czytelnik zwleka ze zwrotem książek lub materiałów bibliotecznych, Biblioteka wstrzymuje dalsze wypożyczenia, a także możliwość korzystania z innych usług bibliotecznych oraz może dochodzić swoich roszczeń zgodnie  z przepisami prawa.

 

 

§6

Ochrona danych osobowych

 

 1. Administratorem danych osobowych podanych przy zapisie jest Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Ropczycach, ul. Grunwaldzka 19, 39-100 Ropczyce.

 2. Inspektor Ochrony Danych został wyznaczony i można się z nim skontaktować za pośrednictwem: e-mail: parysa@ropczyce.eu.

 3. Celem zbierania danych osobowych jest umożliwienie obywatelom korzystania z usług Biblioteki (w szczególności wypożyczanie zbiorów, udostępnianie materiałów bibliotecznych na miejscu), umożliwienie pobierania przewidzianych Regulaminem opłat i ekwiwalentu za ewentualne zniszczenie lub zagubienie materiałów bibliotecznych,  a także prowadzenie badań czytelniczych i statystycznych oraz działalności zmierzającej  do upowszechniania książki i czytelnictwa.

 4. Podstawą przetwarzania Pana/i danych osobowych jest:

  • art. 6 ust. 1 lit. c (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) oraz Ustawy o bibliotekach z 27 czerwca 1997 r. (Dz. U. 2018 r. poz. 574 z późn. zm.), Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 862 z późn. zm.) i Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 997 z późn. zm.) – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

  • art. 6 ust. 1 lit. f ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

  • art. 6 ust. 1 lit. a ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO - jeżeli są przekazywane przez Pana/ią dane, dla przetwarzania, których nie znajduje zastosowania żadna z w/w podstaw przetwarzania.

 5. Dane osobowe podawane są dobrowolnie, jednakże ich podanie i potwierdzenie własnoręcznym podpisem zobowiązania do przestrzegania Regulaminu jest niezbędne do nabycia prawa korzystania z usług Biblioteki, w szczególności do wypożyczania materiałów bibliotecznych. Wymagane są następujące dane osobowe: imię i nazwisko, numer pesel, data urodzenia, kategoria zawodowa, adres oraz dane do kontaktu - numer telefonu lub adres mailowy.

 6. Podpisując zobowiązanie do przestrzegania Regulaminu, Czytelnik stwierdza jednocześnie, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach określonych w pkt. 3.

 7. Przysługuje Pani/Panu prawo:

  • dostępu do swoich danych - na podstawie art. 15 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - RODO,

  • sprostowania swoich danych osobowych - na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - RODO,

  • usunięcia swoich danych osobowych - na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - RODO,

  • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych - na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO,

  • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych - na postawie art. 21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO,

 8. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Panu/i prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

 9. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych Pana/i dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27 kwietnia 2016 r. – RODO.

 10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Pana/ią danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

 11. Podanie przez Pana/ią danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.

 12. Pana/i dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.

 13. Czytelnik zapisujący się do biblioteki, wyraża zgodę na wykorzystywanie swojego wizerunku w celach promocji biblioteki (ewentualne fotografie zamieszczane w lokalnej prasie i na stronie internetowej biblioteki).

  
 

 

§7

Przepisy końcowe

 

 1. Czytelnik niestosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo,  a w szczególnych przypadkach na stałe pozbawiony prawa do korzystania z wypożyczalni.

 2. Skargi i wnioski dotyczące pracy wypożyczalni należy kierować do dyrektora biblioteki.

 

 

Dyrektor ma prawo do aktualizowania regulaminu Wypożyczalni dla dorosłych w celu wprowadzania zmian dotyczących obsługi systemu  bibliotecznego.

 

   

 

_________________________________________________________________

 

 

Regulamin Czytelni

Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ropczycach

 

§1

Prawo i warunki korzystania

 

 1. Z Czytelni Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ropczycach mogą korzystać:Korzystanie z Czytelni jest bezpłatne.

  • osoby pełnoletnie

  • osoby małoletnie od lat 13

 2. Warunkiem korzystania z Czytelni jest posiadanie aktualnej karty bibliotecznej z kodem kreskowym, zwanej dalej kartą biblioteczną.

 3. Aby uzyskać kartę biblioteczną, Czytelnik jest zobowiązany do okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu zawierającego PESEL, zapoznania się z Regulaminem  Czytelni i zobowiązania się do jego przestrzegania, podpisując Kartę zobowiązania.

 4. Kartę Biblioteczną należy okazywać przy każdych odwiedzinach.

 5. Karty Bibliotecznej nie wolno pożyczać ani udostępniać innym osobom.

 6. O zagubieniu Karty Bibliotecznej należy niezwłocznie zawiadomić bibliotekarza.

 7. Zmianę nazwiska lub adresu należy zgłosić bibliotekarzowi.

 8. Z usług Czytelni nie mogą korzystać:

  • osoby, które nie uregulowały wszystkich należności wobec Czytelni,

  • osoby w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub będące pod wpływem środków odurzających,

  • osoby, które swoim zachowaniem lub obecnością zakłócają korzystanie z Biblioteki innym czytelnikom lub dezorganizują pracę Czytelni.

 

§2

Obowiązki czytelnika

 

 1. Pozostawienie w wyznaczonym przez bibliotekarza miejscu wierzchniego okrycia, plecaków, parasoli itp.

 2. Informowanie o wnoszeniu do Czytelni własnych wydawnictw.

 3. Zgłaszanie bibliotekarzowi uszkodzeń zauważonych w udostępnionych zbiorach.

 4. Zachowanie ciszy.

 5. Wyciszenie telefonów komórkowych i opuszczenie Czytelni na czas rozmowy telefonicznej.

 6. Zakaz spożywania posiłków

 7. Dbałość o udostępniane materiały biblioteczne.

 8. Pokrycie kosztów uszkodzonych materiałów bibliotecznych, których wysokość określa dyżurujący bibliotekarz w zależności od stopnia uszkodzenia i wartości wydawnictwa

 

§3

Prawa czytelnika

Czytelnik ma prawo:

 1. Uzyskać informacje o zasobach informacyjnych, bibliograficznych i regionalnych oraz katalogach komputerowych.

 2. Korzystać na miejscu ze zbiorów Czytelni oraz przyniesionych ze sobą wydawnictw.

 3. Zarezerwować książki i czasopisma znajdujące się w zbiorach Czytelni.

 4. Materiały biblioteczne zarezerwowane oczekują na odbiór przez   dni,

 5. Korzystać z własnego sprzętu (np. z laptopa) za wiedzą i zgodą dyżurującego bibliotekarza i w wyznaczonym do tego miejscu. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną kradzież, utratę danych lub uszkodzenie osobistego sprzętu związane z korzystaniem z niego w Bibliotece.

 6. Korzystać z komputerów i Internetu na zasadach określonych odrębnym Regulaminem.

 7. Kopiować materiały biblioteczne po uzyskaniu zgody dyżurującego bibliotekarza.

 8. Kopiowanie materiałów bibliotecznych jest dozwolone w granicach dopuszczalnych ustawą o prawie autorskim.

Kopiowanie to:

 1. Kserowanie – odpłatnie wg cennika.

 2. Fotografowanie aparatem cyfrowym bez flesza i statywu lub telefonem komórkowym – nieodpłatnie po uzyskaniu zgody bibliotekarza.

 3. Wydruki z Internetu – odpłatnie wg cennika.

 4. Odpłatność za usługi wymienione w pkt. a, c jest określona w cenniku stanowiącym integralną część niniejszego Regulaminu.

 

§4

Wypożyczenia krótkoterminowe

 

 1. Ze względu na szczególne potrzeby wprowadza się możliwość wypożyczania zbiorów bibliotecznych (książek i zbiorów specjalnych) na krótki okres 3 dni. O wypożyczeniu i terminie zwrotu decyduje bibliotekarz.

 2. Każdy czytelnik w ramach wypożyczeń krótkoterminowych może wypożyczyć jednorazowo  5 książek, lub materiałów bibliotecznych pozostawiając w Czytelni ważną kartę biblioteczną. Bibliotekarz może indywidualnie zwiększyć limit konta czytelnika.

 3. Starsze numery czasopism można wypożyczyć na okres 14 dni po okazaniu karty bibliotecznej.

 4. W razie niedotrzymania terminu zwrotu Czytelnik traci prawo do tej formy wypożyczeń na okres 1 miesiąca.

 

 

§5

Wypożyczenia międzybiblioteczne

 

 1. Czytelnicy mogą korzystać ze zbiorów innych bibliotek drogą wypożyczenia międzybibliotecznego.

 2. Zamówienie należy składać bezpośrednio w Czytelni lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 3. Czytelnik składa zamówienie, podając opis bibliograficzny:

  • dla wydawnictw zawartych: nazwisko i imię autora, tytuł, miejsce i rok wydania,

  • dla wydawnictw ciągłych: tytuł czasopisma, miejsce wydania, tom, rocznik, nr zeszytu, strony, nazwisko autora, tytuł artykułu.

 4. Materiały biblioteczne sprowadzane drogą wypożyczenia międzybibliotecznego udostępnia się w Czytelni przez okres jednego miesiąca, jeżeli biblioteka wypożyczająca nie określi innego terminu.

 5. Wszystkie koszty związane ze sprowadzeniem do biblioteki materiałów pokrywa czytelnik.

 6. W przypadku nadesłania przez bibliotekę dokumentu wtórnego (kserokopia, wydruk, mikrofilm itp.) czytelnik pokrywa koszty zgodnie z wystawionym rachunkiem i staje się właścicielem materiału.

 

§6

Poszanowanie i zabezpieczenie zbiorów

 

 1. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia wypożyczonych materiałów czytelnik zobowiązany jest zwrócić ten sam tytuł, bądź za zgodą bibliotekarza Czytelni dostarczyć inną publikację nie mniejszej wartości, przydatną w Bibliotece bądź uiścić opłatę bibliotekarzowi której wysokość jest równa aktualnej wartości rynkowej lub wycenie antykwarycznej.

 2. Stopień zużycia publikacji nie ma wpływu na zmniejszenie wysokości odszkodowania.

 3. W przypadku zbiorów specjalnych do wysokości odszkodowania wlicza się każdorazowo koszt wykonania kopii zapasowej.

 

§7

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych podanych przy zapisie jest Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Ropczycach, ul. Grunwaldzka 19, 39-100 Ropczyce.

 2. Inspektor Ochrony Danych został wyznaczony i można się z nim skontaktować za pośrednictwem: e-mail: parysa@ropczyce.eu.

 3. Celem zbierania danych osobowych jest umożliwienie obywatelom korzystania z usług Biblioteki (w szczególności wypożyczanie zbiorów, udostępnianie materiałów bibliotecznych na miejscu), umożliwienie pobierania przewidzianych Regulaminem opłat i ekwiwalentu za ewentualne zniszczenie lub zagubienie materiałów bibliotecznych,  a także prowadzenie badań czytelniczych i statystycznych oraz działalności zmierzającej  do upowszechniania książki i czytelnictwa.

 4. Podstawą przetwarzania Pana/i danych osobowych jest:

  • art. 6 ust. 1 lit. c (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) oraz Ustawy o bibliotekach z 27 czerwca 1997 r. (Dz. U. 2018 r. poz. 574 z późn. zm.), Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 862 z późn. zm.) i Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 997 z późn. zm.) – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

  • art. 6 ust. 1 lit. f ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

  • art. 6 ust. 1 lit. a ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO - jeżeli są przekazywane przez Pana/ią dane, dla przetwarzania, których nie znajduje zastosowania żadna z w/w podstaw przetwarzania.

 5. Dane osobowe podawane są dobrowolnie, jednakże ich podanie i potwierdzenie własnoręcznym podpisem zobowiązania do przestrzegania Regulaminu jest niezbędne do nabycia prawa korzystania z usług Biblioteki, w szczególności do wypożyczania materiałów bibliotecznych. Wymagane są następujące dane osobowe: imię i nazwisko, numer pesel, data urodzenia, kategoria zawodowa, adres oraz dane do kontaktu - numer telefonu lub adres mailowy.

 6. Podpisując zobowiązanie do przestrzegania Regulaminu, Czytelnik stwierdza jednocześnie, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach określonych w pkt. 3.

 7. Przysługuje Pani/Panu prawo:

  • dostępu do swoich danych - na podstawie art. 15 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - RODO,

  • sprostowania swoich danych osobowych - na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - RODO,

  • usunięcia swoich danych osobowych - na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - RODO,

  • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych - na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO,

  • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych - na postawie art. 21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO,

 8. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Panu/i prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

 9. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych Pana/i dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27 kwietnia 2016 r. – RODO.

 10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Pana/ią danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

 11. Podanie przez Pana/ią danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.

 12. Pana/i dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.

 13. Czytelnik zapisujący się do biblioteki, wyraża zgodę na wykorzystywanie swojego wizerunku w celach promocji biblioteki (ewentualne fotografie zamieszczane w lokalnej prasie i na stronie internetowej biblioteki).

 

§8

Przepisy końcowe

 

 1. Czytelnik niestosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo, a w szczególnych przypadkach na stałe pozbawiony prawa do korzystania z Czytelni.

 2. Skargi i wnioski dotyczące pracy należy kierować do dyrektora biblioteki.

 

 

Dyrektor ma prawo do aktualizowania Regulaminu Czytelni w celu wprowadzania zmian dotyczących obsługi systemu  bibliotecznego.

 

 

 

 _________________________________________________________________

 

 

Regulamin Oddziału dla Dzieci

 Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ropczycach

 

 

§1

Prawo i warunki korzystania

 1. Z wypożyczalni mogą korzystać osoby, które ukończyły 13 rok życia.

 2. Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne.

 3. Przy zapisie zgłaszający się powinien: 

   • okazać dowód osobisty bądź aktualną legitymację z fotografią, obcokrajowcy zobowiązani są okazać paszport, kartę stałego lub czasowego pobytu,

   • zapoznać się z regulaminem i zobowiązać się podpisem do jego przestrzegania,

   • odebrać bezpłatną Kartę Czytelnika.

    Spełnienie powyższych warunków jest niezbędne, aby można było korzystać z Biblioteki.

 4. Czytelnik zobowiązany jest informować Bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania.

 5. Dane Czytelnika są chronione zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych – RODO. Mogą być wykorzystane wyłącznie do egzekwowania zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych oraz wykonywania obowiązków statystycznych.

 

§2

Wypożyczanie i korzystanie ze zbiorów

 

 1. W wypożyczalni jest wolny dostęp do półek. Księgozbiór można przeglądać, korzystając ze stanowiska komputerowego przeznaczonego dla czytelników bądź z katalogu OPAC dostępnego na stronie internetowej biblioteki.

 2. Czytelnik może wypożyczyć 5 książek lub materiałów bibliotecznych. Bibliotekarz indywidualnie może zwiększyć limit konta czytelnika. Użytkownik Oddziału dla dzieci może wypożyczyć materiały  biblioteczne na okres 35 dni.

 3. Można osobiście lub telefonicznie przedłużyć termin zwrotu książek, jeśli nie ma na nie zapotrzebowania ze strony innych czytelników. W przypadku prolongaty telefonicznej lub poprzez e-mail należy podać: nazwisko i imię, numer karty oraz tytuły wypożyczonych książek. Samodzielna prolongata materiałów bibliotecznych poprzez Internet możliwa jest tylko wtedy, gdy na materiały te nie oczekują inni czytelnicy, nie są one przetrzymane,  a użytkownik nie posiada innych blokad systemowych na koncie.

 4. Wypożyczalnia może zażądać zwrotu książek przed ustalonym terminem, jeśli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje. Możliwa jest rezerwacja i zamawianie wybranych materiałów w wypożyczalni bądź samodzielnie przez Internet.

 5. Materiały biblioteczne zarezerwowane oczekują na odbiór przez 5 dni, w przypadku lektur 3 dni.

 6. W wypożyczalni funkcjonuje komputerowa rejestracja wypożyczeń i zwrotów zbiorów. Wypożyczenia i zwroty odbywają się na podstawie Karty Czytelnika.

 7. Właściciel Karty jest odpowiedzialny za wszystkie pozycje na nią wypożyczone i nie powinien odstępować swojej Karty innym osobom (z wyjątkiem czytelników, którzy z przyczyn losowych upoważnili do odbioru materiałów bibliotecznych inną osobę).

 8. O zagubieniu lub kradzieży Karty należy niezwłocznie powiadomić Bibliotekę. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za posługiwanie się Kartą  przez osoby trzecie do czasu zgłoszenia zastrzeżenia Karty przez właściciela.

 9. Czytelnik posiadający Kartę zniszczoną powinien ją wymienić.

 10. Druga i kolejna Karta wydawana w przypadku jej zniszczenia, zagubienia lub kradzieży jest odpłatna. Wysokość opłat jest regulowana zarządzeniem dyrektora.

 11. Karta Czytelnika ważna jest bezterminowo.

 12. Konto czytelnicze ważne jest w ciągu danego roku kalendarzowego. Bibliotekarz ma prawo przedłużyć ważność konta na kolejny rok kalendarzowy.

 13. Czytelnik, podpisując zobowiązanie o przestrzeganiu Regulaminu, przyjmuje równocześnie do wiadomości konsekwencje odszkodowawcze.

 

§3

Porady i informacje

 

 1. Na prośbę Czytelnika bibliotekarz udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, korzystaniu z katalogów, wydawnictw informacyjnych, itp.

 2. Biblioteka może wykonywać odpłatne odbitki kserograficzne i wydruki komputerowe. Wysokość opłat reguluje cennik wywieszony do wiadomości czytelników.

 3. W ramach usługi Książka na telefon bibliotekarz dostarcza nieodpłatnie książki do domu Czytelnikom z dysfunkcjami ruchu i osobom starszym.

 

§4

Obowiązki Czytelnika

 

 1. Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania książek będących  własnością społeczną, powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem, zaś zauważone uszkodzenia zgłosić bibliotekarzowi.

 2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia odpowiada Czytelnik.

 3. Czytelnik zobowiązany jest odkupić  zamiast zagubionej lub zniszczonej – inną książkę nie mniejszej wartości, przydatną dla biblioteki, po uzgodnieniu z bibliotekarzem.

 

§5

 

 1. Czytelnik jest zobowiązany do zwrotu w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych. W przypadku niezwrócenia w terminie materiałów bibliotecznych następuje blokada konta czytelniczego.

 2. Czytelnik systematycznie lub zbyt długo przetrzymujący materiały biblioteczne może mieć zmniejszony regulaminowy limit wypożyczeń.

 3. Jeżeli Czytelnik zwleka ze zwrotem książek lub materiałów bibliotecznych, Biblioteka wstrzymuje dalsze wypożyczenia, a także możliwość korzystania z innych usług bibliotecznych oraz może dochodzić swoich roszczeń zgodnie  z przepisami prawa.

 

§6

Ochrona danych osobowych

 

 1. Administratorem danych osobowych podanych przy zapisie jest Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Ropczycach, ul. Grunwaldzka 19, 39-100 Ropczyce.

 2. Inspektor Ochrony Danych został wyznaczony i można się z nim skontaktować za pośrednictwem: e-mail: parysa@ropczyce.eu.

 3. Celem zbierania danych osobowych jest umożliwienie obywatelom korzystania z usług Biblioteki (w szczególności wypożyczanie zbiorów, udostępnianie materiałów bibliotecznych na miejscu), umożliwienie pobierania przewidzianych Regulaminem opłat i ekwiwalentu za ewentualne zniszczenie lub zagubienie materiałów bibliotecznych,  a także prowadzenie badań czytelniczych i statystycznych oraz działalności zmierzającej  do upowszechniania książki i czytelnictwa.

 4. Podstawą przetwarzania Pana/i danych osobowych jest:

  • art. 6 ust. 1 lit. c (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) oraz Ustawy o bibliotekach z 27 czerwca 1997 r. (Dz. U. 2018 r. poz. 574 z późn. zm.), Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 862 z późn. zm.) i Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 997 z późn. zm.) – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

  • art. 6 ust. 1 lit. f ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

  • art. 6 ust. 1 lit. a ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO - jeżeli są przekazywane przez Pana/ią dane, dla przetwarzania, których nie znajduje zastosowania żadna z w/w podstaw przetwarzania.

 5. Dane osobowe podawane są dobrowolnie, jednakże ich podanie i potwierdzenie własnoręcznym podpisem zobowiązania do przestrzegania Regulaminu jest niezbędne do nabycia prawa korzystania z usług Biblioteki, w szczególności do wypożyczania materiałów bibliotecznych. Wymagane są następujące dane osobowe: imię i nazwisko, numer pesel, data urodzenia, kategoria zawodowa, adres oraz dane do kontaktu - numer telefonu lub adres mailowy.

 6. Podpisując zobowiązanie do przestrzegania Regulaminu, Czytelnik stwierdza jednocześnie, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach określonych w pkt. 3.

 7. Przysługuje Pani/Panu prawo:

  • dostępu do swoich danych - na podstawie art. 15 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - RODO,

  • sprostowania swoich danych osobowych - na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - RODO,

  • usunięcia swoich danych osobowych - na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - RODO,

  • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych - na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO,

  • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych - na postawie art. 21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO,

 8. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Panu/i prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

 9. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych Pana/i dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27 kwietnia 2016 r. – RODO.

 10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Pana/ią danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

 11. Podanie przez Pana/ią danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.

 12. Pana/i dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.

 13. Czytelnik zapisujący się do biblioteki, wyraża zgodę na wykorzystywanie swojego wizerunku w celach promocji biblioteki (ewentualne fotografie zamieszczane w lokalnej prasie i na stronie internetowej biblioteki).

 

§7

Przepisy końcowe

 

 1. Czytelnik niestosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo, a w szczególnych przypadkach na stałe pozbawiony prawa do korzystania z wypożyczalni.

 2. Skargi i wnioski dotyczące pracy wypożyczalni należy kierować do dyrektora biblioteki.

 

 

Dyrektor ma prawo do aktualizowania Regulaminu Oddziału dla dzieci w celu wprowadzania zmian dotyczących obsługi systemu  bibliotecznego.

 

 

_________________________________________________________________

 

 

Regulamin Filii

Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ropczycach

 

 

§1

Prawo i warunki korzystania

 

 1. Z wypożyczalni mogą korzystać osoby, które ukończyły 13 rok życia.

 2. Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne.

 3. Przy zapisie zgłaszający się powinien: 

   • okazać dowód osobisty bądź aktualną legitymację z fotografią, obcokrajowcy zobowiązani są okazać paszport, kartę stałego lub czasowego pobytu,

   • zapoznać się z regulaminem i zobowiązać się podpisem do jego przestrzegania,

   • odebrać bezpłatną Kartę Czytelnika.

    Spełnienie powyższych warunków jest niezbędne, aby można było korzystać z Biblioteki.

 4. Czytelnik zobowiązany jest informować Bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania.

 5. Dane Czytelnika są chronione zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych – RODO. Mogą być wykorzystane wyłącznie do egzekwowania zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych oraz wykonywania obowiązków statystycznych.

 

§2

Wypożyczanie i korzystanie ze zbiorów

 

 1. W wypożyczalni jest wolny dostęp do półek. Księgozbiór można również przeglądać, korzystając ze stanowiska komputerowego przeznaczonego dla czytelników bądź z katalogu OPAC dostępnego na stronie internetowej biblioteki.

 2. Czytelnik może wypożyczyć 5 książek lub materiałów bibliotecznych. Bibliotekarz indywidualnie może zwiększyć limit konta czytelnika. Użytkownik Filii może wypożyczyć materiały biblioteczne na okres 35 dni.

 3. Można osobiście lub telefonicznie przedłużyć termin zwrotu książek, jeśli nie ma na nie zapotrzebowania ze strony innych czytelników. W przypadku prolongaty telefonicznej lub poprzez e-mail należy podać: nazwisko i imię, numer karty oraz tytuły wypożyczonych książek. Samodzielna prolongata materiałów bibliotecznych poprzez Internet możliwa jest tylko wtedy, gdy na materiały te nie oczekują inni czytelnicy, nie są one przetrzymane, a użytkownik nie posiada innych blokad systemowych na koncie.

 4. Wypożyczalnia może zażądać zwrotu książek przed ustalonym terminem, jeśli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje. Możliwa jest rezerwacja i zamawianie wybranych materiałów w wypożyczalni bądź samodzielnie przez Internet.

 5. Materiały biblioteczne zarezerwowane oczekują na odbiór przez 5 dni,  w przypadku lektur 3 dni.

 6. W wypożyczalni funkcjonuje komputerowa rejestracja wypożyczeń i zwrotów zbiorów. Wypożyczenia i zwroty odbywają się na podstawie Karty Czytelnika.

 7. Właściciel Karty jest odpowiedzialny za wszystkie pozycje na nią wypożyczone i nie powinien odstępować swojej Karty innym osobom (z wyjątkiem czytelników, którzy z przyczyn losowych upoważnili do odbioru materiałów bibliotecznych inną osobę).

 8. O zagubieniu lub kradzieży Karty należy niezwłocznie powiadomić Bibliotekę. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za posługiwanie się Kartą przez osoby trzecie do czasu zgłoszenia zastrzeżenia Karty przez właściciela.

 9. Czytelnik posiadający Kartę zniszczoną powinien ją wymienić.

 10. Druga i kolejna Karta wydawana w przypadku jej zniszczenia, zagubienia lub kradzieży jest odpłatna. Wysokość opłat jest regulowana zarządzeniem dyrektora.

 11. Karta Czytelnika ważna jest bezterminowo.

 12. Konto czytelnicze ważne jest w ciągu danego roku kalendarzowego. Bibliotekarz ma prawo przedłużyć ważność konta na kolejny rok kalendarzowy.

 13. Czytelnik, podpisując zobowiązanie o przestrzeganiu Regulaminu, przyjmuje równocześnie do wiadomości konsekwencje odszkodowawcze.

 

§3

Porady i informacje

 

 1. Na prośbę Czytelnika bibliotekarz udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, korzystaniu z katalogów, wydawnictw informacyjnych, itp.

 

§4

Obowiązki Czytelnika

 

 1. Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania książek będących  własnością społeczną, powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem, zaś zauważone uszkodzenia zgłosić bibliotekarzowi.

 2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia odpowiada Czytelnik.

 3. Czytelnik zobowiązany jest odkupić  zamiast zagubionej lub zniszczonej – inną książkę nie mniejszej wartości, przydatną dla biblioteki, po uzgodnieniu z bibliotekarzem.

 

§5

 

 1. Czytelnik jest zobowiązany do zwrotu w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych. W przypadku niezwrócenia w terminie materiałów bibliotecznych następuje blokada konta czytelniczego.

 2. Czytelnik systematycznie lub zbyt długo przetrzymujący materiały biblioteczne może mieć zmniejszony regulaminowy limit wypożyczeń.

 3. Jeżeli Czytelnik zwleka ze zwrotem książek lub materiałów bibliotecznych, Biblioteka wstrzymuje dalsze wypożyczenia, a także możliwość korzystania z innych usług bibliotecznych oraz może dochodzić swoich roszczeń zgodnie  z przepisami prawa.

 

§6

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych podanych przy zapisie jest Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Ropczycach, ul. Grunwaldzka 19, 39-100 Ropczyce.

 2. Inspektor Ochrony Danych został wyznaczony i można się z nim skontaktować za pośrednictwem: e-mail: parysa@ropczyce.eu.

 3. Celem zbierania danych osobowych jest umożliwienie obywatelom korzystania z usług Biblioteki (w szczególności wypożyczanie zbiorów, udostępnianie materiałów bibliotecznych na miejscu), umożliwienie pobierania przewidzianych Regulaminem opłat i ekwiwalentu za ewentualne zniszczenie lub zagubienie materiałów bibliotecznych,  a także prowadzenie badań czytelniczych i statystycznych oraz działalności zmierzającej  do upowszechniania książki i czytelnictwa.

 4. Podstawą przetwarzania Pana/i danych osobowych jest:

  • art. 6 ust. 1 lit. c (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) oraz Ustawy o bibliotekach z 27 czerwca 1997 r. (Dz. U. 2018 r. poz. 574 z późn. zm.), Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 862 z późn. zm.) i Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 997 z późn. zm.) – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

  • art. 6 ust. 1 lit. f ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

  • art. 6 ust. 1 lit. a ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO - jeżeli są przekazywane przez Pana/ią dane, dla przetwarzania, których nie znajduje zastosowania żadna z w/w podstaw przetwarzania.

 5. Dane osobowe podawane są dobrowolnie, jednakże ich podanie i potwierdzenie własnoręcznym podpisem zobowiązania do przestrzegania Regulaminu jest niezbędne do nabycia prawa korzystania z usług Biblioteki, w szczególności do wypożyczania materiałów bibliotecznych. Wymagane są następujące dane osobowe: imię i nazwisko, numer pesel, data urodzenia, kategoria zawodowa, adres oraz dane do kontaktu - numer telefonu lub adres mailowy.

 6. Podpisując zobowiązanie do przestrzegania Regulaminu, Czytelnik stwierdza jednocześnie, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach określonych w pkt. 3.

 7. Przysługuje Pani/Panu prawo:

  • dostępu do swoich danych - na podstawie art. 15 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - RODO,

  • sprostowania swoich danych osobowych - na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - RODO,

  • usunięcia swoich danych osobowych - na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - RODO,

  • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych - na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO,

  • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych - na postawie art. 21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO,

 8. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Panu/i prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

 9. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych Pana/i dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27 kwietnia 2016 r. – RODO.

 10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Pana/ią danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

 11. Podanie przez Pana/ią danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.

 12. Pana/i dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.

 13. Czytelnik zapisujący się do biblioteki, wyraża zgodę na wykorzystywanie swojego wizerunku w celach promocji biblioteki (ewentualne fotografie zamieszczane w lokalnej prasie i na stronie internetowej biblioteki).

 

§7

Przepisy końcowe

 

 1. Czytelnik niestosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo, a w szczególnych przypadkach na stałe pozbawiony prawa do korzystania z wypożyczalni.

 2. Skargi i wnioski dotyczące pracy wypożyczalni należy kierować do dyrektora biblioteki.

 

 

Dyrektor ma prawo do aktualizowania Regulaminu Filii w celu wprowadzania zmian dotyczących obsługi systemu bibliotecznego.