17 22 18 367
Pon 8.00 - 16.00, Wt -Pt 8:00 - 18:00, Sobota 8.00 - 13.00

Niniejsza Polityka odnosi się do stron internetowych należących do Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ropczycach z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 19, 39-100 Ropczyce (zwanych dalej: „stronami internetowymi”).

Serwis internetowy nie udostępnia osobom trzecim informacji pochodzących z formularzy kontaktowych umieszczonych w serwisie, poczty e-mail przesyłanej bezpośrednio chyba że stosowny organ administracji publicznej lub sąd wystąpi o ich udostępnienie.

Wszelkie dane osobowe lub instytucji pochodzące z formularzy kontaktowych w tym serwisie lub poczty e-mail przesyłanej bezpośrednio nie są przedmiotem obrotu handlowego.

Niektóre elementy serwisu mogą wykorzystywać cookies (małe pliki wysyłane do komputera użytkownika identyfikując go do wykonania określonej operacji). Przykład: zmiana wielkości lub kontrastu czcionki. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę.

Nie odpowiadamy za politykę prywatności serwisów, do których prowadzą linki z tego serwisu

Zbieramy i analizujemy dane wynikające z logów systemowych.

Jako propagatorzy idei dostępności i użyteczności stron internetowych w Internecie dokładamy wszelkich starań aby nasz serwis był maksymalnie bezpieczny dla użytkowników.

Klauzula informacyjna

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - RODO, informujemy, iż:

 1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Ropczycach, ul. Grunwaldzka 19, 39-100 Ropczyce (tel. 17 22-18-367) reprezentowana przez Dyrektora Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ropczycach.
 2. Inspektor Ochrony Danych został wyznaczony i można się z nim skontaktować za pośrednictwem: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Pana/i dane osobowe przetwarzane są w celu:
  1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze Danych,
  2. zapewnienie ochrony udostępnianych i wypożyczonych przez Administratora Danych, zbiorów w tym dochodzenia z tego tytułu ewentualnych roszczeń,
  3. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 4. Podstawą przetwarzania Pana/i danych osobowych jest:
  1. art. 6 ust. 1 lit. c (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) oraz Ustawy o bibliotekach z 27 czerwca 1997 r. (Dz. U. 2018 r. poz. 574 z późn. zm.), Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 862 z późn. zm.) i Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 997 z późn. zm.) – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  2. art. 6 ust. 1 lit. f ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora,
  3. art. 6 ust. 1 lit. a ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO - jeżeli są przekazywane przez Pana/ią dane, dla przetwarzania, których nie znajduje zastosowania żadna z w/w podstaw przetwarzania.
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt III odbiorcami Pana/i danych osobowych mogą być:
  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem Danych przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Ropczycach.
 6. Dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia realizacji celów, dla których były przetwarzane lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.).
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo:
  1. dostępu do swoich danych - na podstawie art. 15 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - RODO,
  2. sprostowania swoich danych osobowych - na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - RODO,
  3. usunięcia swoich danych osobowych - na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - RODO,
  4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych - na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO,
  5. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych - na postawie art. 21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO.
 8. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Panu/i prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 9. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych Pana/i dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27 kwietnia 2016 r. – RODO.
 10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Pana/ią danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
 11. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.

Klauzula informacyjna o stosowaniu monitoringu

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE nr 119) – RODO, informuję, że:
 1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Ropczycach, której przedstawicielem jest Dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ropczycach.
 2. Inspektor Ochrony Danych został wyznaczony i można się z nim skontaktować za pośrednictwem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Pana/i dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom oraz ochrony mienia i zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę.
 4. Monitoringiem wizyjnym u Administratora objęto:
  • wejście frontowe do budynku wraz z częścią chodnika i schodów prowadzących do budynku, a także niewielką część parkingu,
  • elewację północno - zachodnią,
  • elewacje południowo - zachodnią,
  • część wewnętrznego korytarza na parterze budynku.
 5.  Pana/i dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. lit f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO, art. 222 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t. j. Dz U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.).
 6.  Pana/i dane osobowe przetwarzane przez system monitoringu, to w każdym przypadku: wizerunek, data oraz godzina wejścia i wyjścia na teren Administratora oraz czynności wykonane na tym terenie. Zapis prowadzony jest cyfrowo bez rejestracji dźwięku.
 7.  Odbiorcami danych mogą być tylko organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa np. policja, sąd.
 8.  Pana/i dane osobowe uzyskane w ramach monitoringu wizyjnego będą przetwarzaneprzez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt III, tj. nie dłużej niż 3 miesiące od momentu rejestracji.
 9.  Posiada Pan/i prawo do: dostępu do treści swoich danych, ograniczenia przetwarzania.
 10.  Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych Pana/ią dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27 kwietnia 2016 r. – RODO.
 11.  Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Zasady rozpatrywania wniosków
dotyczących obsługi praw osób fizycznych
w zakresie danych osobowych

Osoba fizyczna (również osoba fizyczna prowadząca indywidualne gospodarstwo rolne), której dane osobowe przetwarza Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Ropczycach, jest uprawniona do złożenia wniosku w zakresie obsługi jego praw wynikających z RODO, a Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Ropczycach zobowiązana jest do jego rozpatrzenia według poniższych zasad:

 1. Oosoba fizyczna może zgłosić wniosek do Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ropczycach w każdej chwili.
 2. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Ropczycach rozpatruje wniosek złożony przez osobę fizyczną lub osobę działającą w jej imieniu:
  •  w ciągu miesiąca, licząc od dnia otrzymania żądania,
  • w przypadku, gdy żądanie lub liczba żądań ma skomplikowany charakter, termin udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony o kolejne dwa miesiące w terminie miesiąca od otrzymania żądania, Inspektor Ochrony Danych poinformuje listownie o przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia,

  • w przypadku niepodjęcia działań w związku z żądaniem, Inspektor Ochrony Danych niezwłocznie – najpóźniej w ciągu miesiąca od otrzymania żądania, poinformuje listownie o powodach niepodjęcia działań oraz możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.

 1. Osoba fizyczna może złożyć wniosek o realizację swoich praw i wolności. Wniosek powinien zawierać dane adresowe oraz rodzaj i szczegóły żądania.
 2. Osoba fizyczna może złożyć wniosek w formie pisemnej osobiście w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Ropczycach, bądź za pośrednictwem poczty.
 3. Bieg terminu rozpatrywania wniosku rozpoczyna się od dnia otrzymania przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Ropczycach żądania osoby fizycznej.
 4. Osoba fizyczna uprawniona jest do złożenia skargi w przypadku niedotrzymania terminu udzielenia odpowiedzi przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Ropczycach.
 5. W imieniu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ropczycach Inspektor Ochrony Danych udziela odpowiedzi na złożony wniosek na piśmie, listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
 6. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Ropczycach nie pobiera żadnych opłat i prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku.
 7. Pobranie opłaty jest możliwe jedynie wtedy, gdy żądania osoby, której dane dotyczą, są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter. W takim przypadku na Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Ropczycach ciąży obowiązek wykazania tych okoliczności
 8. Właściwym dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ropczycach organem nadzoru w zakresie danych osobowych jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.
 9. W przypadku pytań dotyczących wniosku prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.)

 

Klauzula informacyjna

w związku z udziałem w imprezach

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorem danych osobowych jest Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Ropczycach, ul. Grunwaldzka 19, 39-100 Ropczyce, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. reprezentowana przez Dyrektora Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ropczycach.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA

Inspektor Ochrony Danych został wyznaczony i można się z nim skontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych za pośrednictwem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. bądź poczty tradycyjnej kierując pismo na adres Administratora

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Dane osobowe uczestników przetwarzane będą w celu wzięcia udziału w konkursie i na podstawie ich zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

ODBIORCY DANYCH

Odbiorcą danych uczestników jest wyłącznie Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Ropczycach.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4 (1 rok) lub do czasu cofnięcia zgody.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Uczestnik posiada prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych– na podstawie art. 15 RODO
 • sprostowania – na podstawie art. 16 RODO
 • usunięcia danych – na podstawie art. 17 RODO
 • ograniczenia przetwarzania – na podstawie art. 18 RODO
 • przenoszenia danych – na podstawie art. 20 RODO
 • sprzeciwu – na podstawie art. 21 RODO

Nadto w każdej chwili uczestnik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 193 Warszawa), gdy przetwarzanie ich danych osobowych naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27 kwietnia 2016 r. – RODO.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie.

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

Dane osobowe uczestnika nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Klauzula informacyjna

w związku z przetwarzaniem wizerunku uczestnika

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorem danych osobowych jest Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Ropczycach, ul. Grunwaldzka 19, 39-100 Ropczyce, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. reprezentowana przez Dyrektora Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ropczycach.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA

Inspektor Ochrony Danych został wyznaczony i można się z nim skontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych za pośrednictwem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. bądź poczty tradycyjnej kierując pismo na adres Administratora

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Dane osobowe uczestników w postaci wizerunku przetwarzane są w celu propagowania twórczości uczestników konkursu oraz promocji Biblioteki na podstawie ich zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

ODBIORCY DANYCH

Osoby odwiedzające Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Ropczycach, strona internetową (www.bpropczyce.eu) oraz prasa lokalna (Ziemia Ropczycka)

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane uczestników będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Uczestnik posiada prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych– na podstawie art. 15 RODO
 • sprostowania – na podstawie art. 16 RODO
 • usunięcia danych – na podstawie art. 17 RODO
 • ograniczenia przetwarzania – na podstawie art. 18 RODO
 • przenoszenia danych – na podstawie art. 20 RODO
 • sprzeciwu – na podstawie art. 21 RODO

Nadto w każdej chwili uczestnik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 193 Warszawa), gdy przetwarzanie ich danych osobowych naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27 kwietnia 2016 r. – RODO.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Utrwalanie wizerunku uczestnika ma charakter dobrowolny. Brak zgody oznacza niemożliwość umieszczenia jego wizerunku w Miejskiej i Powiatowej bibliotece Publicznej w Ropczycach, na stronie internetowej (www.bpropczyce.eu) oraz w prasie lokalnej (Ziemia Ropczycka)

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

Dane osobowe uczestnika nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.