Jesteś tutaj: Start / Polityka prywatności

Polityka prywatności

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Niniejsza Polityka odnosi się do stron internetowych należących do Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ropczycach z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 19, 39-100 Ropczyce (zwanych dalej: „stronami internetowymi”).

Serwis internetowy nie udostępnia osobom trzecim informacji pochodzących z formularzy kontaktowych umieszczonych w serwisie, poczty e-mail przesyłanej bezpośrednio chyba że stosowny organ administracji publicznej lub sąd wystąpi o ich udostępnienie. [USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.(Dz. U. z dnia 29 października 1997 r.)]

Wszelkie dane osobowe lub instytucji pochodzące z formularzy kontaktowych w tym serwisie lub poczty e-mail przesyłanej bezpośrednio nie są przedmiotem obrotu handlowego.

Niektóre elementy serwisu mogą wykorzystywać cookies (małe pliki wysyłane do komputera użytkownika identyfikując go do wykonania określonej operacji). Przykład: zmiana wielkości lub kontrastu czcionki. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę.

Nie odpowiadamy za politykę prywatności serwisów, do których prowadzą linki z tego serwisu

Zbieramy i analizujemy dane wynikające z logów systemowych.

Jako propagatorzy idei dostępności i użyteczności stron internetowych w Internecie dokładamy wszelkich starań aby nasz serwis był maksymalnie bezpieczny dla użytkowników.

 

 

Klauzula informacyjna

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - RODO, informujemy, iż:

 1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Ropczycach, ul. Grunwaldzka 19, 39-100 Ropczyce (tel. 17 22-18-367) reprezentowana przez Dyrektora Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ropczycach.
 2. Inspektor Ochrony Danych został wyznaczony i można się z nim skontaktować za pośrednictwem: e-mail: parysa@ropczyce.eu.
 3. Pana/i dane osobowe przetwarzane są w celu:
  1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze Danych,
  2. zapewnienie ochrony udostępnianych i wypożyczonych przez Administratora Danych, zbiorów w tym dochodzenia z tego tytułu ewentualnych roszczeń,
  3. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 4. Podstawą przetwarzania Pana/i danych osobowych jest:
  1. art. 6 ust. 1 lit. c (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) oraz Ustawy o bibliotekach z 27 czerwca 1997 r. (Dz. U. 2018 r. poz. 574 z późn. zm.), Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 862 z późn. zm.) i Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 997 z późn. zm.) – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  2. art. 6 ust. 1 lit. f ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora,
  3. art. 6 ust. 1 lit. a ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO - jeżeli są przekazywane przez Pana/ią dane, dla przetwarzania, których nie znajduje zastosowania żadna z w/w podstaw przetwarzania.
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt III odbiorcami Pana/i danych osobowych mogą być:
  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem Danych przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Ropczycach.
 6. Dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia realizacji celów, dla których były przetwarzane lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.).
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo:
  1. dostępu do swoich danych - na podstawie art. 15 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - RODO,
  2. sprostowania swoich danych osobowych - na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - RODO,
  3. usunięcia swoich danych osobowych - na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - RODO,
  4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych - na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO,
  5. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych - na postawie art. 21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO.
 8. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Panu/i prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 9. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych Pana/i dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27 kwietnia 2016 r. – RODO.
 10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Pana/ią danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
 11. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.